LPSE Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Helpdesk

telp.             : (0274) 373444 ext. 106

e-mail           : lpse@jogjaprov.go.idALAMAT:

Dinas Kominfo DIY Jl. Brigjend Katamso/Komplek THR Yogyakarta


Nomor Telepon: (0274) 373444 Ext. 106Website: http://lpse.jogjaprov.go.id